EN

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK – VIASTEIN KFT

 

 1. ÁESZF célja és tárgya:

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁESZF) a VIASTEIN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.; cégjegyzékszáma: 13-09-196805; adószáma: 22993294-2-13 továbbiakban: Gyártó/Eladó) és a Vevő kötelezettségeit, jogait hivatott szabályozni a Gyártó/Eladó termékeinek adásvételével kapcsolatban, figyelemmel a Gyártó/Eladó és Vevő (továbbiakban: Felek) által aláírt Általános Eladási és Szállítási Feltételek (ÁESZF) Együttműködési Keretszerződésben (EKSZ), Kondíciós Megállapodásban (KM), Adásvételi Szerződésben (ASZ) foglaltakra és törvényi előírásokra. A rögzített feltételektől csak mindkét fél által aláírt külön megállapodás alapján lehet eltérni.

 1. Árak közlése:

Gyártó/Eladó a honlapján az általa gyártott útburkoló elemek, járdalap, útszegély, kerti, kerítéselem, valamint a forgalmazott pórusbeton termékeiről Vevő a www.viastein.hu oldalon az aktuális katalógusban talál információkat a vételárra vonatkozóan. A katalógusban közölt díszburkolatra, betontermékekre és pórusbetonra érvényes árak – amennyiben a Gyártó/Eladó külön nem rendelkezik – gyári, telephelyi átvétellel értendők és kizárólag a szállító gépjárműre való felrakodás díját tartalmazzák. Gyártó/Eladó köteles az árjegyzékben szereplő árak módosítását előzetesen írásban közölni szerződött partnerei felé a módosítás hatályba lépése előtt minimum 30 nappal. A Gyártó/Eladó az előregyártott vasbeton termékekre vonatkozóan minden esetben egyedi árképzést érvényesít. Konkrét beruházásra adott egyedi Gyártó/Eladói árajánlat („projektár”) esetében – amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg – a Gyártó/Eladó ajánlati kötöttsége maximum 30 nap, mely időtartam után az ajánlat automatikusan érvényét veszti és Gyártó/Eladó jogosulttá válik az ajánlati ára felülvizsgálatára és módosítására.

 1. Megrendelés menete:

A Vevők megrendeléseiket írásban adják le, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek és pórusbeton termékek esetén a rendeles@viastein.hu , vasbeton termékeknél a vasbeton.rendeles@viastein.hu e-mail címre.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vevő adatain túl:

 • a megrendelni kívánt termék cikkszámát, nevét, színét, méretét, mennyiségét;
 • a kért szállítási időpontot;
 • a szállítás módját (Vevő általi – Gyártó/Eladó általi);
 • Gyártó/Eladó általi fuvarszervezésnél szállító autó jellegét (darus/nyerges/inloader trailer);
 • rakodást akadályozó tényezők közlését (szűk utcára való behajtást, átszedés szükségességét, meredek útra való behajtást stb.);
 • amennyiben Gyártó/Eladó általi szállítást kérnek a pontos szállítási címet, a termék átvételére jogosult személy nevét, elérhetőségét, telefonszámát;
 • gyárban, kiszolgáló raktárban történő átvétel esetén az átvételre jogosult személy nevét, gépjármű rendszámát, az átvétel várható idejét.

A Gyártó/Eladó a megrendelések feldolgozása után legkésőbb 3 napon belül visszaigazolást küld a Vevőnek. A megrendelés visszaigazolásában a Gyártó/Eladó rögzíti az adott egyedi megrendelésben rögzített termékek pontos nevét, – Felek között hatályos Kondíciós Megállapodás (KM), Adásvételi Szerződés szerint számított – vételárát, a fizetési módot és fizetési határidőt. A rendelés visszaigazolásánál a Gyártó/Eladó közli az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó tájékoztató jellegű információ.

Gyártó/Eladó a beérkezett és visszaigazolt Vevői megrendelésekhez kapcsolódó betonterméket 30 napon túl, csak külön írásos megállapodás alapján tárolja, ennek hiányában a tárolás díszburkolat és pórusbeton termék esetében 2 000,- Ft+ÁFA /rakodólap/nap külön díj ellenében történik, mely alól kivételt képez, ha a Gyártó/Eladó teljesítése műszaki, szállítmányozási okok miatt akadályba ütközik.

Előregyártott vasbeton termékek esetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 23. pontja alapján kapcsolt vállalkozásnak minősülő Vevő esetében a raktárterület kapacitásának lekötése esetén Gyártó/Eladó tárolási díj felszámítására jogosult, mely a gyártási folyamatokat kiszolgáló vállalatirányítási rendszer információs adatai és a tényleges átadás-átvétel alapján kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

 • a gyártástól számított 15. napig a vasbetonelem(ek) tárolása díjmentes;
 • a 16. napon egyszeri díjat számol fel a Gyártó/Eladó a raktárterület kapacitásának lekötése okán, mely egyszeri díj összege a tárolással érintett vasbetonelem(ek) eladási árának 5%-a;
 • a 16. naptól, a helyszínre történő kiszállítás, vagy egyedi megállapodás keretében történő átadás napjáig, minden megkezdett nap után, a tárolási díj összege az érintett vasbetonelem(ek) eladási árának 0,2%-a.

Gyártó/Eladó a vasbeton termékek esetében fentiek szerint a tárolási díjat egyösszegben, évente a tárgyévet követően számlázza a Vevő felé.

Az előregyártott vasbetonelem termékek tárolási díjainak meghatározásában a Felek a fentiektől eltérő megállapodásukat külön dokumentumban kötelesek rögzíteni, ellenkező esetben Gyártó/Eladó a jelen pont szerint jár el.

 1. Gyártói/Eladói fuvarszervezés, szállítás, rakományrögzítés:

Vevő kérheti a terméket gyári, kiszolgáló raktári átvétellel – ebben az esetben a fuvarszervezés, szállítás és termékmegóvás a Vevő kötelessége és felelőssége, vagy Gyártó/Eladó általi szállítással.

Gyártó/Eladó általi szállításokra a lenti feltételek és szabályok érvényesek:

 • szállítást csak szilárd burkolatú utakon vállaljuk;
 • szállítási cím megközelíthetőségének és a lerakodás helyének a meghatározása, a megrendelő, vásárló kizárólagos felelőssége;
 • beton falazóelemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek és pórusbeton termékek lerakodása a megállást követően egy helyre, közvetlen a tehergépjármű mellé történik;
 • vasbeton termékek lerakodása minden esetben a Vevő feladata, Gyártó/Eladó a lerakodás módját felülbírálhatja és veszély esetén megtilthatja;
 • szállítás, lerakodás helyszínén – a megrendelő által javasolt rakodási terület esetén – a gépjárművezető felelőssége eldönteni, hogy az adott és általa szemrevételezéssel ellenőrzött terület, személy-, áru- és vagyonbiztonság szempontjából lerakodásra alkalmas-e. Amennyiben a gépjárművezető a javasolt területet alkalmatlannak tartja a termékek biztonságos elhelyezésére megtagadhatja az oda történő lerakodást.
 • nem megfelelő rakodási terület meghatározásából keletkezett károkért a Gyártó/Eladó és a Szállító utólagos anyagi felelősséggel nem tartozik;
 • a gépjárművezető részére a KRESZ szabályainak betartása minden esetben kötelező;
 • a szállítás ütemezését a Gyártóval/Eladóval legalább 4 munkanappal a kiszállítás előtt írásban kell közölni;
 • nyerges szerelvénnyel történő Gyártói/Eladói szállítás esetén a helyszíni lerakodási idő: maximum 1 óra;
 • Gyártó/Eladó lerakodási idő túllépese esetében állásidőt számol fel, melynek díja az aktuális és nyilvános árjegyzékben, kiadványában vagy tájékoztató levelében megtalálható.
 • Amennyiben a szállítási helyszínt darus gépjárműszerelvény nem, csak szóló darus gépjármű tudja megközelíteni, akkor a Gyártó/Eladó átszedési költséget számol fel, melynek díja az aktuális és nyilvános árjegyzékben, kiadványában vagy tájékoztató levelében megtalálható.
 • Magyarország területén a behajtási engedély beszerzése a szállítást megelőzően szükséges és minden esetben a Vevő, Megrendelő feladata. Gyártó/Eladó a behajtási engedély hiánya miatt keletkező többletköltség, esetleges büntetés/bírság összegét, a Vevő felé számlában érvényesíti. Az előregyártott vasbetonelemek szállítása kapcsán a behajtási engedély beszerzése a szállítás és fuvarozás Felek közötti megállapodásai szerint ettől eltérő lehet.
 • Gyártó/Eladó a biztonságos áruszállítás érdekében minden esetben kötelezi a fuvarozót a rakományrögzítésére. Amennyiben a fuvarozó nem rendelkezik kellő számú rakományrögzítést szolgáló eszközzel (spaniferrel, élvédővel) akkor azt a Gyártónál/Eladónál meg tudja vásárolni.

A közúti szállításból eredő károkért a Gyártó/Eladó nem vonható felelősségre. A Gyártó/Eladó a rakomány súlyát mérlegeléssel ellenőrzi, az áru kiadását és a rögzített rakományt kiléptetése előtt minden esetben fényképpel, biztonsági kamera által készített felvétellel dokumentálja. Áruszállítás a kiadott és a gépjárművezető által hitelesített dokumentumok (szállítólevél, CMR) birtokában történhet.

 1. Teljesítés menete:

A Gyártó/Eladó termékeinek mennyiségi és minőségi átvétele a kiszolgáló raktárban, vagy a fuvarozást követően a megrendelésben megadott szállítási helyszínen történik a Vevő, vagy megbízottja által. A Gyártó/Eladó a szállításokhoz szállítólevelet állít ki, melyet a helyszíni átvételt követően mindkét fél aláírásával hitelesít. Amennyiben a terméket a leszállítási helyszínen a Vevő vagy meghatalmazottja bármely okból nem veszi át, úgy azt a Gyártó/Eladó raktárába visszaszállítja és a többletköltségeket kiszámlázza a Vevőnek. A Vevő által szervezett szállításoknál a visszaigazolásban szereplő időpontot követő 15 napon belül a Vevő köteles elszállítani a terméket, kivéve azt az esetet, ha külön írásbeli megállapodással rendelkezik a szállítás ütemezésével kapcsolatban.

 1. Egyedi gyártású termékek:

Gyártó/Eladó az egyedi gyártású termékek megrendelésekor – amennyiben a Vevő igényének kiszolgálására, a Gyártónak/Eladónak egyedi formákat, alap- és adalékanyagokat szükséges beszereznie és az nem tartozik a normál gyártásmenetbe – jogosult a Vevővel a termék ellenértékét és a gyártással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségeit előlegbekérőlevél alapján megfizettetni. A megrendelést követően, a megrendeléstől történő vevői elállás esetén a Vevő kötelezettséget vállal a teljes vételár megfizetésére. Egyedi gyártású termékek megrendelését, gyártását és az azt követő pótmegrendelést a Gyártó/Eladó csak az adott termékek gazdaságosan legyártható minimális mennyiségével tudja befogadni. Egyedi gyártású termékekre a jelen ÁESZF mindenben megegyezően vonatkozik, kivételt képez, ha erről a megrendelésben külön írásbeli egyedi megállapodás készült.

 1. Fizetési feltételek:

Magán és jogi személyek külön megállapodás hiányában díszburkolati termékekhez kapcsolódó számláikat a Gyártó/Eladónál nem, csak közvetítő kereskedelmi partnereinél az ott érvényes fizetési feltételek szerint rendezhetik. Vevő a termékek ellenértékét a Gyártó/Eladóval kötött ASZ/KM megállapodás alapján rendezheti előre fizetéssel, átutalással, inkasszóval. Vevő köteles a Gyártó/Eladó számláinak ellenértékét a számla keltétől számított fizetési határidőn belül a Gyártó/Eladó által megadott bankszámlaszámra átutalással teljesíteni. A számla akkor számít kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó/Eladó folyószámláján a jóváírás megtörtént.

Vevőnek az ASZ-ben, KM-ban meghatározott bruttó hitelkeret túllépésére nincs lehetősége. Gyártó/Eladó a hitelkeret kihasználtságát folyamatosan nyomon követi. Amennyiben a hitelkeret összege megakadályozza az aktív megrendelés(ek) Gyártó/Eladói teljesítését a Vevő felelőssége gondoskodni a fizetési határidő előtti számláinak kiegyenlítéséről annak érdekében, hogy a Gyártó/Eladó a megrendelést zökkenő mentesen teljesítse. A hitelkeret túllépése miatt bekövetkező szállítási késedelemért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik.

Fizetési késedelem esetén:

 • Gyártó/Eladó jogosult a hatályos ASZ, KM -ban rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére;
 • Vevő köteles a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló (továbbiakban: Ptk.) 2013. évi V. törvényben 6:155.§. (1) meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni a Gyártó/Eladónak;
 • Gyártó/Eladó jogosult a követelés behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40,00.- EUR, azaz negyven euró behajtási költségátalányt felszámítani a behajtási költségátalányról szóló 2016.évi IX. törvény 3.§ (1) alapján.

Vevő haladéktalanul köteles a fizetőképességét veszélyeztető tényről Gyártó/Eladót írásban tájékoztatni. Gyártó/Eladó a Vevő tájékoztatását követően jogosult az ASZ/KM -ban meghatározott hitelkeretet, fizetési feltételt módosítani. A Vevő fizetőképességével összefüggő tájékoztatás elmulasztása (pl.: csőd-, felszámolási eljárás megindítása) az ASZ, EKSZ és a KM Gyártó/Eladó általi azonnali felmondását eredményezi. Vevő kártérítési igénye bármelyik előzőleg felsorolt tény bekövetkezése esetén kizárt.

A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha azt a Vevő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül írásban nem kifogásolja.

Az értékesített termékek vonatkozásában a tulajdonjog a Gyártó/Eladó – Vevő részére történő igazolt – átadásával száll át azzal, hogy az átadás-átvételi dokumentumok leigazolása és a termékek átvétele során eljáró a Vevő/Megrendelő nevében, vagy helyett harmadik Fél esetében is érvénybe lép.

 1. Árumozgatást segítő eszközök (eszközök) kezelése:

Gyártó/Eladó a Vevői részére, a biztonságos szállítás és árumozgatás érdekében eszközöket biztosít. Gyártó/Eladó a beton falazóelemeket, útburkoló elemeket, járdalapokat, útszegélyeket, kerti termékeket, kerítéselemeket, valamint pórusbeton blokk termékeit egyedi rakodólapra csomagolva, egyes pórusbeton falelemeit stafnifával, vasbetontermékeit kalodában és/vagy stafnifával adja ki gyártóüzeméből, raktáraiból. Az árumozgatást segítő eszközök visszaszállítása minden esetben a Vevő feladata, melynek mennyiségéről és idejéről a Vevő a Gyártó/Eladót írásban előre tájékoztatja. Gyártó/Eladó az árumozgató eszközöket az értékesítéstől számított 12 hónapon belül telephelyén (Biharkeresztesen vagy Sóskúton) történt tételes átvizsgálást követően kizárólag hiánytalan és sértetlen, valamint javítható állapotban veszi vissza. Gyártó/Eladó az átválogatást követően a jó és javítható rakodólapokat, stafnifát, visszaveszi, minőségének és a mennyiségének megfelelő díjat a Vevő részére jóváírja. Vevő a javításra alkalmatlan eszközök Gyártó/Eladó telephelyéről, raktárából történő elszállításáról, megsemmisítéséről saját költségén a lehető legrövidebb időn belül köteles gondoskodni. Gyártó/Eladó a visszavételre alkalmatlan anyagmozgatást segítő eszközök tartós tárolására nem kötelezhető. A rakodólap betétdíját, valamint csomagolási, használati és egyéb díjait a Gyártó/Eladó honlapján www.viastein.hu közzétett érvényes árjegyzék, vasbeton termékek esetében a stafnifák betétdíjait az egyedi ajánlat és/vagy az időközi Gyártó/Eladói tájékoztató részletesen tartalmazza. Vevő a Gyártó/Eladó telephelyére történő visszaszállítási igényét – dátum és pontos mennyiség megadásával – minden esetben írásban közli kizárólag a rendeles@viastein.hu vagy a vasbeton.rendeles@viastein.hu e-mail címek egyikére küldött levelében. Amennyiben a Vevő az eszközök Gyártó/Eladó általi elszállítását kéri, akkor azt a Gyártó/Eladó külön díj ellenében, minimum 50 darab rakodólap mennyiségtől tudja elvállalni, ebben az esetben a Vevő részletesen megadja a rakodólapok pontos darabszámát, a felvétel pontos címét, az átadó személy elérhetőségét és a rakodólap felvétel várható időpontját. Vasbeton termékek anyagmozgatást segítő eszközeinek (kaloda, stafnifa) a visszaszállítása a Gyártó/Eladó szállítása esetén – a szállítások ütemezésében – a Vevő a szállítást végző részére szállítólevél kíséretében tételesen adja át a sértetlen és hiánytalan állapotú stafnifákat, amennyiben nem a Gyártó/Eladó által történik a vasbeton termékek szállítása, úgy minden esetben a Vevő feladata. A vasbeton termékek kiemeléséhez és elhelyezéséhez szükséges emelőeszközök (pl. emelőszemek, hurkos emelő, rakodószem stb.) szükségessége esetén Vevő egyedi megrendelésében írásban jelzi Gyártó/Eladó felé a vasbeton.rendeles@viastein.hu e-mail címre, majd az ellenértékének Vevő általi írásos jóváhagyása után kerül kiszállításra és kiszámlázásra.

Árumozgatást segítő eszközök átvételi telephelyei:

 • 4110 Biharkeresztes, külterület hrsz. 0166/61.
 • 2038 Sóskút, Ipari park, Bolyai János u. 5., VIASTEIN raktár
 1. Minőség:

A Gyártó/Eladó üzemében a beton alapanyagú termékeit az érvényes és hatályos szabványok követelményeit kielégítő minőségben gyártja. A Gyártó által forgalmazott pórusbeton termékek megfelelnek az MSZ EN 771-4;2011+A1:2015 előírásainak. A falazóelemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek, a vonatkozó MSZ EN 771-3:2011+A1, MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, MSZ EN 13198:2003, MSZ EN 15435:2008 szabványoknak minden tekintetben megfelelnek. Az előregyártott vasbeton termékek a Beton Műszaki követelményeknek, a tulajdonságokra, a készítésre és megfelelőségre, valamint az EN 206 alkalmazási feltételeknek (az MSZ 4798 MSZ 4798:2016/2M:2018, Előregyártott betontermékek általános szabályai: MSZ EN 13369:2018, Előregyártott betontermékek üreges födémpanelok: MSZ EN 1168:2005+A3:2012, Előregyártott betontermékek alapozási cölöpök: MSZ EN 12794:2005+A1:2007, Előregyártott betontermékek bordás födémelemek: MSZ EN 13224:2012, Előregyártott betontermékek lineáris szerkezeti elemek: MSZ EN 13225:2013, Előregyártott betontermékek födémrendszerek födémlemezei: MSZ EN 13747:2005+A2:2010, Előregyártott betontermékek lépcsők: MSZ EN 14843:2007, Előregyártott betontermékek alapozási elemek: MSZ EN 14991:2007, Előregyártott betontermékek, falelemek: MSZ EN 14992:2007+A1:2013, Előregyártott betontermékek hídelemek: MSZ EN 15050:2007+A1:2012) minden tekintetben megfelelnek. A Gyártó/Eladó a betontermékeit folyamatos minőség ellenőrzés mellett I. osztályú minőségben készíti, értékesíti. A Gyártó a termékek forgalomba hozatalához teljesítménynyilatkozattal rendelkezik, amely a Gyártó/Eladó honlapján www.viastein.hu/letoltheto-dokumentumok oldalán megtalálható és letölthető. Gyártó/Eladó által forgalmazott betontermékek gyártása természetes összetevők (kavics, homok, cement, víz és adalékok) együttes felhasználásával történik. Díszburkolati betontermékek néhány kivételtől eltekintve alapvetően két rétegből tevődnek össze: – albetonból (magbeton) és a kopóréteget (használati felületet) képező felbetonból. A Gyártó/Eladó egyes térkövei kopórétegét egyszerre több szín keverékéből elért úgynevezett „árnyalt” színekkel és különböző felület megmunkálással és felületkezeléssel gyártja, hozza forgalomba. A kész betontermékek beépítése, terhelése a gyártástól számított 7 napon belül TILOS!

 1. Szavatosság:

A Vevő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Gyártó/Eladó az általa gyártott és forgalmazott termékekre a Ptk. szerint szabályozott szavatossággal tartozik. Gyártó/Eladó a betontermékeire az előírásoknak megfelelően szavatossági felelősséget kizárólag vízzárásra, mérettartásra, fagyállóságra vállal. Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM együttes rendelet előírásai: a térkő burkolatokra vonatkozó melléklet az öt éves kötelező alkalmassági idejű kategóriába sorolja a járdák, térburkolatok, és kerékpárutak burkolatait és az ilyen utak kopórétegét, közlekedő felületét. A rendelet hatálya a jogszabály mellékletében felsorolt egyes nyomvonal jellegű építményeket, létesítményeket és azok műtárgyait alkotó helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre (a továbbiakban: nyomvonal jellegű építményszerkezetek) és az azok létrehozásával felhasznált egyes termékekre és anyagokra (a továbbiakban: termék) terjed ki. Emellett a Gyártó szavatossági felelőssége a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról) foglaltak, valamint a Ptk-ban rögzítettek alapján áll fenn.

 1. Gyártó/Eladó nem tartozik szavatossági felelősséggel:

– a Gyártó/Eladó nyomtatott vagy digitális kiadványában, mobil és internet alapú alkalmazásában (applikációban) megjelenített termékek színe a valóságtól eltérő lehet, az ebből adódó eltérésért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik. Vásárlás előtt javasolt az értékesítő partnerek telephelyén kihelyezett mintaállványon vagy az ott létesített mintakertben, esetleg a futárszolgálattal kért mindadarabon a valóságnak megfelelő szín megtekintése.

az e-UT 06.03.43:2022 (Kiselemes Burkolatok) Útügyi Műszaki Előírás követelményétől eltérő módon történő díszburkolat és útszegély beépítéséből, terhelési osztályba való besorolásából eredő sérülésekért, károkért a Gyártó/Eladó felelőssége kizárt.

– a Gyártó/Eladó által felhasznált természetes alapanyagban előfordul a szulfidásványok közé tartozó pirit (FeS2). A piritet a légköri- vagy környezeti nedvesség (víz) szulfáttá oxidálja és a betontermék felületén vasas elszíneződés, (rozsdafolt) formájában megjelenik. Az alapanyag természeti sajátosságaiból adódó elváltozás esztétikai megjelenésén kívül a késztermék felhasználását jelentősen nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot, termékfelelősségre nem adhat okot.

– az árnyalt színvilágú díszburkolatoknál az alapanyagok sajátosságaiból adódóan gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes térkőnél ugyanazt az adott árnyalatot, szín mintázatot elérni, ebből adódóan az eltérő gyártási időpontban készült betontermékek között a szín és mintázat eltérés megengedett. A színkülönbség a használat és az időjárás hatására idővel csökken. A fent megadott gyártástechnológiai okok miatt a szín és mintázat eltérés nem képez minőségi kifogást, a késztermék a vonatkozó szabványok alapján beépítésre, felhasználásra alkalmas;

– a betontermék (falazó elemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek, előre gyártott vasbetonelemek) felületszerkezetén megjelenő színbéli eltérés, mész-kivirágzás, cementfátyol, pirit kicsapódás, hajszálrepedés (térképesedés), kopás, az alap- adalékanyagokból adódóan a késztermék sajátossága, mely gyártástechnológia szempontból és használat közben elkerülhetetlen. Természetes alapanyagoknak köszönhetően a betontermékek felületén jelentkező szürkés-fehér fátyolszerű réteget nevezzük mész-kivirágzásnak, mely nedvesség, (pl.: légköri pára, csapadék, talaj páradiffúzió, pangó víz stb.) hőmérséklet különbség hatására száradást követően kicsapódik majd külön beavatkozás nélkül, használata során idővel eltűnik. E sajátosság a késztermék felhasználását nem befolyásolja, nem képez minőségi hiányosságot és termékfelelősségre nem adhat okot.

– a különböző időjárási, terep viszonyok és területi adottságok és az alépítmény jellegéből adódóan a díszburkolattal ellátott felület idővel a természetes elhasználódásból eredően el és megváltozhat, azonban ez nem minőségi hiányosság,

– a pórusbeton elemek, beton falazó-, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek, előre gyártott vasbeton termékek kivitelezése, falazó- vakolóhabarcs, ragasztóhab felhasználása során kiemelten ügyelni kell a Gyártói/Eladói, az MSZ EN, az Útügyi Műszaki Előírás, a vasbeton termékek vonatkozásában jelen ÁESZF 9. Minőség pontjában meghatározott MSZ EN szabványok előírásainak betartására, az előírások figyelmen kívül hagyásából eredő kárért a Gyártó/Eladó felelőssége kizárt,

TILOS a burkolókövek alépítményének kialakításához mészkőzúzalék felhasználása! Amennyiben a tiltás ellenére az alépítmény kialakítása során mészkőzúzalék került felhasználásra, beépítésre, akkor az ebből adódó felületi esztétikai, vagy egyéb minőségi elváltozás okán a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– burkolókövek alépítményének elkészítése során 30-50 mm vastagságú, a felső ágyazó réteg elkészítése során 2-5 mm szemcseméretű bazalt vagy andezit kőzúzalék felhasználása fogadható el a Gyártó részéről. Amennyiben az ágyazórétegben a megadott értékektől eltérően nagyobb szemcsék találhatók az a burkolat sérülését, törését, illetve, ha a szemcseméret minimum alatti akkor iszaposodást, nyomvályú képződést, pangó víz kialakulását eredményezheti. Ha az ágyazóréteg vastagsága minimum érték alatti, akkor az a kivitelezés, felhasználás során a termékek sérüléséhez vezethet, mindezekért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– a térkő ágyazóhomok (fugahomok) nem tartalmazhat vízben oldódó anyagokat (pl.: mész)!

– a lejtést körültekintően kell kialakítani, mert a felületen elvezetett csapadék és/vagy az ágyazatban megmaradó pangó víz a fugahomokból és az alépítményből kioldódott sókat a térkő felületére vezethetik, az így kialakult mész -, só-kivirágzás, egyéb előre nem látható más jellegű szín és szerkezeti eltérés, felületi lerakódás, nem a díszburkolat minőségi hiányossága;

– az MSZ EN 1339/2003 besorolása alá tartozó beton járdalapokat (nagyméretű és/vagy vékonyabb, kombinált vagy egyedi méretű) burkolólapokat előtömörített ágyazórétegen gumikalapáccsal történő helyreigazítással szabad beépíteni (lásd: Alkalmazástechnikai Útmutató), az ettől eltérő beépítésből eredő minőségi kifogásokért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– előregyártott vasbeton termékek beépítése, kivitelezése során a hiányos vagy alacsony/magas alátámasztásból, feltámaszkodásból eredő termék sérülés, törés, repedés, összecsuklás, a Gyártóra/Eladóra nem hárítható át az kizárólag a beépítést, kivitelezést végző felelősségi körébe tartozik;

– előregyártott vasbeton termékek daruval történő mozgatásánál a fogópontok kiválasztását fokozott óvatossággal a Gyártó/Eladó útmutatásának megfelelően szükséges elvégezni. A nem megfelelő emelés, mozgatás következtében keletkező anyagi, személyi sérülésekből eredő károkért a Gyártó/Eladó felelőssége kizárt;

– előregyártott vasbeton termékek esetén a hibásan megadott méretek, hiányos vagy téves adatokat tartalmazó tervdokumentációk alapján legyártott vasbeton elemek gyártási, szállítási, tárolási, megsemmisítési költségét minden esetben a Vevő, Megrendelő viseli, az ezzel összefüggő és itt fel nem sorolt egyéb költségek a Gyártóra/Eladóra nem hárítható;

– Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik az előregyártott beton késztermékein a kivitelező, beépítő által utólagosan elvégzett, áttörések, vágások, módosítások miatt bekövetkező dologi károkért;

– a kész előregyártott vasbetonelemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek, a gyártás napjától számított 7 napon belül történő beépítése, terhelése, rezgő lapvibrátorral történő tömörítése TILOS. Amennyiben a beépítés, terhelés, rezgő lapvibrátorral történő tömörítés a tiltás ellenére megtörténik, akkor a keletkező anyagi és dologi kárért Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik;

– nem megfelelő vagy kevert nyomószilárdságú pórusbeton elemek beépítéséből, a pórusbeton elemekhez az előírástól eltérő nyomószilárdságú falazó- vakolóhabarcs (ragasztó) vagy ragasztóhab felhasználását követő fizikai elváltozásokért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik,

– Gyártó/Eladó termékeinek az építési helyszínre történő szállításából, rakodásából, valamint az ott történt szakszerűtlen tárolásából eredő károkért felelősséggel nem tartozik.

 1. Panaszok kezelése

Vevőnek a Gyártó/Eladó termékeivel összefüggő kifogásait kizárólag írásban, a hiba pontos megjelölésével, a Vevő nevére kiállított számla és/vagy szállítólevél másolatával és lehetőség szerint az azt igazoló fotókkal együtt csatolva kell bejelentenie:

 • előre gyártott vasbeton termékekkel kapcsolatban közvetlenül a Gyártó/Eladó részére,
 • beton falazó elemek, útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek és pórusbeton elemek, valamint a pórusbeton elemekhez használatos falazó-vakolóhabarcs vagy ragasztóhab termékeivel kapcsolatban az értékesítő kereskedelmi partnere részére.

Vevő minőségi panaszt olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem voltak ellenőrizhetők. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Gyártó/Eladó számára. Vevő, beépítő, kivitelező részéről történt hibás, sérült, felhasználásra alkalmatlan termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a Gyártó/Eladóra nem háríthatók át. A termékek beépítésénél a Gyártó/Eladó által kiadott Alkalmazástechnikai Útmutató az irányadó. A Vevő, továbbértékesítés esetén köteles a terméknek megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó, kivitelező, felhasználó figyelmét mindenkor felhívni. Az Alkalmazástechnikai Útmutató ismeretéből és a kivitelezési építési műszaki előírások hiányosságaiból adódó minőségi kifogásra, panasz kezelésére a Gyártó/Eladó nem kötelezhető.

 1. Figyelmeztetés

A Gyártó/Eladó felhívja Vevői figyelmét, hogy árnyalt színű útburkoló elemek, járdalapok, útszegélyek, kerti termékek, kerítéselemek termékeinél gyártástechnológia szempontból nem lehetséges minden egyes terméknél ugyanazt az adott árnyalatot elérni, ezért célszerű, hogy az árnyalt színeknél a burkolatot egyszerre több, de min. 3 rakodólap egyidejű megbontásával keverve használják fel, mivel csak így lehet a felületen homogén és kiegyensúlyozott színhatást elérni.

A Gyártó/Eladó figyelmezteti Vevőit, hogy egyes díszburkolati betontermékei különleges – Clean & Color Protect (CP+) és Clean Protect (VIA+) – réteggel bevont, kezelt felülettel rendelkeznek mely jellegéből adódóan sima és megcsúszásos balesethez vezethet, amelyért a Gyártó/Eladó nem vonható felelősségre. Gyártó/Eladó a termékeit stafnifára helyezve, rakodólapon, pántoló szalaggal rögzítve, és/vagy fóliázott csomagolásban hozza forgalomba. Sérülések elkerülése érdekében felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy a csomagolás megbontását fokozott óvatossággal végezzék és ügyeljenek a kieső, eldőlő betontermékekre, előre gyártott vasbeton termékek mozgatását, beépítését körültekintő óvatossággal végezzék és beemelése során lengőteher alatt ne tartózkodjanak. Gyártó/Eladó termékeire a szállításból, szakszerűtlen tárolásból, elfekvő készlet felhasználásából eredő felelősségét kizárja. Gyártó/Eladó nem vállal szavatosságot a Vevő által termékeinek használata során utólagosan felmerülő különleges igényeire, igénybevételeire mint, pl.: vegyianyagokkal szembeni ellenállás. Nyomtatott és elektronikus kiadványokban szereplő termékfotók tájékoztató jellegűek, ezekért a Gyártó/Eladó felelősséggel nem tartozik. A termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni, és az esetleges mennyiségi és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó-átvevő személyek azt minden esetben aláírásukkal hitelesíteni kötelesek. Amennyiben a Vevő nem jelez hibát a szállítólevélen, azzal elfogadottnak és hibátlannak tekinti a teljesítést. A Vevői tévedéséből eredő, valamint a részben vagy tévesen kiszállított áru pótlásának, elszállításának módja, ideje a Gyártó/Eladó döntéskörébe tartozik.  A díszburkolat kivitelezése során az alépítmény kialakításánál mészkőzúzalék beépítése tilos! Az iOS vagy az Android operációs rendszer App Store-ból, vagy Play Áruház-ból (Play Store) a Gyártó által készíttetett ingyenesen letölthető Viastein alkalmazásban (applikációban) vagy az azon belül található AR rendszerben a felhasználó által megadott paraméterek szerint virtuálisan készített videó, képi megjelenítés, valamint az alkalmazás kosarában elhelyezett termékek, színe, mennyisége tájékoztató jellegű mely a valóságtól színben és mennyiségben eltérhet. Az alkalmazásban kiszámolt mennyiség tájékoztató jellegű, ezért a terv dokumentációtól eltérő és a valóságnak megfelelő anyag szükséglet pontos meghatározásához vegye igénybe szakember segítségét. A VIASTEIN alkalmazásban a Vevő által megadott paraméterek alapján készített megrendelés tartalmáért a Gyártó felelősséggel nem tartozik.

 1. Visszáru kezelése

A Vevő által már elszállított, átvett és fel nem használt termék, áru visszavételére Gyártó/Eladó nem kötelezhető. Előzetes egyeztetés után a Gyártó/Eladó akkor veszi vissza a terméket/árut, ha az sértetlen, értékesítésre alkalmas gyári csomagolásban szállításra elő van készítve. A visszaszállított termék, áru szállítási költsége minden esetben a Vevőt terheli. Vevőnek visszaszállításkor mellékelnie kell az adott tételhez kapcsolódó számla másolatát, a szállítólevelet, ezek hiányában a Gyártó/Eladó megtagadhatja a visszavételt. A Gyártó/Eladó az általa visszavett és értékesíthető terméket, árut a Vevőtől 20% stornó díj levonása után veszi vissza. Egyedi gyártású, kizárólag külön megállapodásban rögzítettek szerint készített terméket, árut a Gyártó/Eladó nem vesz vissza.

 1. Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a közzététel napjától érvényesek mely a Gyártó/Eladó honlapján ( www.viastein.hu ) megtalálható, és onnan letölthető. Vevő a megrendelés leadásával elismeri, hogy jelen feltételeket megismerte és elfogadja. A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeket a Vevő a viszonteladóival, kivitelezőivel, saját vevőivel köteles ismertetni, a tájékoztatás elmulasztása miatt bekövetkezett károkért Gyártó/Eladó felelőséggel nem tartozik.

 1. Jogi viták rendezése

A Felek jogviszonyára a magyar jog irányadó. A jelen ÁESZF-ben nem rendezett kérdéseket illetően, valamint azzal összefüggésben a hatályos magyar Ptk. ide vonatkozó előírásai, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Felek kötelezik magukat, hogy valamennyi, jogviszonyukból származó vitás kérdést elsősorban peren kívül, egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben Felek jogvitájukat megfelelő időn belül peren kívül nem tudják rendezni, úgy bírósági utat vesznek igénybe a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi és hatásköri szabályainak az alkalmazásával.

Gyártó/Eladó 2018. május 25. napján Biharkeresztesen kelt Adatvédelmi Szabályzata a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27. napján kelt 2016/679. rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, mint általános adatvédelmi rendeletben foglaltaknak – való megfelelés céljából. A Gyártó/Eladó a partnereinek, illetve azok képviselőinek adatait a hatályos GDPR rendeletnek megfelelően kezeli.

Kérjen tőlünk ajánlatot